Về chế độ phụ cấp với cán bộ của Trung tâm bảo trợ xã hội

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo ý kiến của cử tri tỉnh Bình Dương, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ hơn nữa đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:

Trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác cơ sở y tế công lập; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 14/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, trong đó quy định chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Theo những quy định trên, cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội là nhân viên y tế, nhà giáo, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được áp dụng chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi.

Theo phản ánh của các địa phương, đa số cán bộ, nhân viên làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội không thuộc đối tượng được áp dụng các chế độ phụ cấp nêu trên. Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội (bao gồm các Trung tâm bảo trợ xã hội).

Tuy nhiên, Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5, khóa VI về một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 đã quy định chưa bổ sung các loại phụ cấp theo ngành nghề trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác xã hội tại thời điểm thích hợp trong giai đoạn tới.