Vì lợi ích khách hàng và an toàn hoạt động ngân hàng

MAI ANH

Thực hiện mục tiêu bảo vệ người gửi tiền, góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng, trong 6 tháng đầu năm 2015, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Kết quả này được thể hiện trên hầu hết các mặt hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ

Hoàn thiện cơ sở pháp lý

Trong thời gian qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã chủ động phối hợp với các Cơ quan có liên quan của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính trong việc xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN, Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán của BHTGVN.

Bên cạnh việc tích cực tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHTG để việc thực thi chính sách BHTG được triển khai liên tục, kịp thời, BHTGVN còn nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, quy chế hoạt động. Đến nay, BHTGVN đã ban hành các văn bản về: tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), tổ chức Hội nghị người lao động, quy chế làm việc của Ban triển khai dự án FSMIMS, quy chế đối thoại tại nơi làm việc, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đổi với quỹ tín dụng nhân dân có vấn đề, hướng dẫn kiểm tra tiền gửi được bảo hiểm tại quỹ tín dụng nhân dân.

Cấp và thu hồi chứng nhận bảo hiểm tiền gửi

6 tháng đầu năm 2015, BHTGVN đã cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại 224 Chứng nhận tham gia BHTG cho các tổ chức tín dụng; thu hồi 91 chứng nhận tại tổ chức tín dụng bị đóng cửa điểm giao dịch hoặc do hư hỏng, cũ không sử dụng được; thay đổi thông tin cho 276 chứng nhận. Có tổng số 1.238 đơn vị được cấp chứng nhận tham gia BHTG, trong đó bao gồm: 90 ngân hàng thương mại (NHTM), ngân hàng hợp tác xã và 1.146 quỹ tín dụng nhân dân, 01 tổ chức tài chính vi mô.

Giám sát định kỳ 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Định kỳ, BHTGVN thực hiện giám sát 1.238 tổ chức tham gia BHTG (100% tổ chức tham gia BHTG), đồng thời đưa ra phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị, phát hiện những biểu hiện yếu kém và vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng; từ đó báo cáo NHNN có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đến tháng 5/2015, BHTGVN đã kiểm tra 120 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: 15 NHTM và 105 Quỹ tín dụng nhân dân, phát hiện kịp thời những vi phạm việc chấp hành các quy định về BHTG.

Bên cạnh đó, BHTGVN đã hoàn thành xây dựng Hướng dẫn kiểm tra tiền gửi được bảo hiểm đối với Quỹ tín dụng nhân dân xếp loại 4, loại 5 để có đầy đủ cơ sở và quy trình cho Đoàn kiểm tra của BHTGVN làm việc tại các quỹ tín dụng nhân dân.

Hoạt động thu phí bảo hiểm tiền gửi góp phần củng cố năng lực tài chính của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Trong 2 quý đầu năm 2015, tổng số phí thu được là 1.921 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2014. Nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí BHTG theo quy định, không có đơn vị nào nộp thừa, thiếu so với Bảng tính phí. Hoạt động thu phí được triển khai hiệu quả góp phần củng cố năng lực tài chính của BHTGVN để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Quản lý vốn an toàn, hiệu quả và đúng quy định

Kết thúc quý II/2015, tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN đạt 24.252 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở cập nhật, phân tích tình hình biến động của thị trường tài chính tiền tệ và nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, BHTGVN đã xây dựng các phương án đầu tư phù hợp với quy định của Luật BHTG nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển nguồn vốn. Kết thúc tháng 6/2015, tổng lượng vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư là 22.729,9 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu hồi nợ và chi trả bảo hiểm tiền gửi

Tuy không phát sinh việc chi trả BHTG trong những tháng đầu năm, BHTGVN luôn tích cực theo dõi tình hình hoạt động của các đơn vị yếu kém để tham gia xử lý khi cần thiết. Đồng thời, BHTGVN tiếp tục theo dõi quá trình thanh lý đối với một số quỹ tín dụng nhân dân để thu hồi tiền bảo hiểm đã chi trả

Nâng cao nhận thức công chúng

Bên cạnh việc đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, BHTGVN còn tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các chương trình tuyên truyền có ý nghĩa đối với cộng đồng, tiêu biểu là việc triển khai Đề án giáo dục tài chính phối hợp với Văn phòng NHNN. Đẩy mạnh truyền thông nội bộ cũng là định hướng chiến lược quan trọng của BHTGVN.

Để thực hiện tốt hơn chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Căn cứ vào chỉđạo của Chính phủ, của Thống đốc NHNN, chương trình hành động ngành Ngân hàng, chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2015, BHTGVN đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung:

Thứ nhất, tích cực tham gia xây dựng dự thảo Thông tư của NHNN hướng dẫn về cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN; Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán của BHTGVN. Hoàn thành đúng kế hoạch xây dựng và ban hành văn bản quản trị điều hành, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ làm cơ sở để triển khai hoạt động BHTG.

Thứ hai, tiếp tục bám sát vào mục tiêu, giải pháp, lộ trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD để chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách BHTG nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Thứ ba, tiếp tục triển khai dự án FSMIMS; xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của BHTGVN.

Thứ tư, chủ động tham gia các hoạt động trao đổi, hợp tác giữa BHTGVN với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức tham gia BHTG, các tổ chức BHTG và các tổ chức tài chính quốc tế.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, BHTGVN xác định, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh cần đoàn kết, đối mới, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhằm xây dựng BHTGVN trở thành tổ chức tài chính vững mạnh, vì lợi ích của người gửi tiền và sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.