Xác định các trường hợp không được trích khấu hao tài sản cố định?

PV.

Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016, Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư đã xác định cụ thể các trường hợp không được trích khấu hao tài sản cố định...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

Thông tư số 28/2017/TT-BTC hướng dẫn cụ thể từng trường hợp hạch toán tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố định đối với nhà hỗn hợp như sau:

Nhà hỗn hợp vừa dùng để sản xuất kinh doanh, vừa để cho thuê hoặc để bán thì phải hạch toán riêng giá trị theo từng mục đích.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản này là tài sản cố định và không được trích khấu hao. Các trường hợp đó là:

Một là, đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để sản xuất kinh doanh, vừa để cho thuê, doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản cố định.

Hai là, đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để bán: doanh nghiệp không được hạch toán và không được trích khấu hao tài sản cố định.

Việc xác định giá trị và phân bổ khấu hao tài sản cố định cho từng mục đích sử dụng căn cứ vào tỷ trọng giá trị cho từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích.

Ba là, đối với tài sản dùng chung với nhà hỗn hợp như sân chơi, nhà để xe, đường đi thì giá trị cho từng mục đích cũng được hạch toán theo tiêu thức trên.