Xác định dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

PV.

Việc xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu cần căn cứ phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trả lời ý kiến của Công ty ông Nguyễn Gia Khánh (Thái Bình) là công ty TNHH MTV có 95% vốn của tập đoàn Nhà nước, đã cổ phần hoá. Công ty đang thực hiện một dự án xây lắp mức đầu tư trên 1 tỷ đồng, sử dụng vốn vay. Ông Khánh hỏi, công ty có phải thực hiện dự án theo Luật Đấu thầu không? Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định, dự án đầu tư phát triển không thuộc Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Việc xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu cần căn cứ phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án.

Nếu phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước chiếm dưới 30% và không quá 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo Khoản 2, Điều 2 Luật Đấu thầu, trường hợp dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì có thể chọn áp dụng quy định của Luật này.