Xác định kinh nghiệm thực hiện hợp đồng khi đấu thầu?

Theo Chinhphu.vn

Ông Nguyễn Chunghỏi: Trướcđây, công ty B là công ty con của công ty A. Nay, công ty A ký 1hợp đồng thi công với chủ đầu tư và giao cho công ty B thực hiện. Hiện2 công ty cùng tham dự đấu thầu, trong kê khai năng lực thi công đều kê khai công trình trên, vậy năng lực thi công được tính cho công ty nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Công ty A trúng thầu 1 công trình (ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư) và giao cho công ty B (là công ty con của công ty A) thi công công trình này (có hợp đồng giữa hai công ty với nhau).

Như vậy, trường hợp việc giao thầu của công ty A cho công ty В là đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và được chủ đầu tư chấp thuận thì việc thực hiện công trình này là kinh nghiệm của công ty B.

Do vậy, trong trường hợp hai công ty A và công ty B tham gia đấu thầu trong cùng một gói thầu thì kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nêu trên sẽ được tính cho công ty В mà không được tính cho công ty A.