Xác định nguồn kinh phí bảo đảm cho quá trình đấu thầu

TCTC (Tổng hợp)

Độc giả Trần Đình Thắng ( Hòa Bình) hỏi về những nội dung liên quan đến việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ bằng tiền bán hồ sơ mời thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Thông tư 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015, tại Điều 7, khoản 1, khoản 2, mục a,b,c,d. Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương trang bị mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đấu thầu (Máy tính, máy in…). Vậy khoản này có được phép dùng tiền từ tiền thu hồ sơ mời thầu không ? Theo Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016, tại Điều 4 khoản 6, Ban QLDA công trình NN& PTNT, tỉnh Hải Dương đang áp dụng mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ bằng tiền bán hồ sơ mời thầu có đúng không ?.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp quy định về nguồn kinh phí bảo đảm cho quá trình đấu thầu như sau:

“Cơ quan, đơn vị khi tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ được sử dụng nguồn kinh phí quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này để chi phí cho quá trình đấu thầu, giải quyết các kiến nghị của nhà thầu. Trường hợp nguồn kinh phí nêu trên không đảm bảo để chi cho quá trình đấu thầu thì cơ quan, đơn vị được phép sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình để bù đắp; trường hợp còn dư, được bổ sung vào kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị”.

Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa,dịch vụ; trong đó bao gồm cả nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (điểm h).

Theo quy định trên, trường hợp nguồn kinh phí thu từ việc bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thu từ nhà thầu có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi chi cho quá trình đấu thầu thì được bổ sung nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị; khi đã bổ sung nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị thì việc sử dụng nguồn kinh phí này để mua sắm tài sản phục vụ cho quá trình đấu thầu là phù hợp với quy định tại điểm h khoản 2 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC.