Xây dựng Bảo tàng Hải quan Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan

Với mục đích lưu giữ, trưng bày và giới thiệu về lịch sử phát triển của ngành Hải quan, lưu lại những thành tích, câu chuyện, những kinh nghiệm thành công và chưa thành công của toàn ngành Hải quan trong suốt những năm qua, Tổng cục Hải quan đã có chủ trương xây dựng Bảo tàng Hải quan Việt Nam.

Để triển khai công việc xây dựng Bảo tàng Hải quan Việt Nam được thành công và đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 408/TCHQ-VP ngày 16/01/2013 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan:

Quán triệt và xác định rõ việc xây dựng Bảo tàng Hải quan Việt Nam là trách nhiệm chung của lãnh đạo các cấp và từng cán bộ, công chức trong toàn ngành Hải quan cùng chung tay xây dựng, đồng thời có ý thức trách nhiệm trong việc sưu tầm, đóng góp nguồn tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hải quan Việt Nam.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thành lập tổ sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Hải quan Việt Nam do một lãnh đạo đơn vị làm tổ trưởng để chỉ đạo, rà soát, sưu tập nguồn tư liệu, hiện vật có liên quan đến công tác hải quan qua các thời kỳ.

Bảo tàng Hải quan Việt Nam sẽ là nơi giáo dục niềm tự hào để mọi thế hệ cán bộ, công chức Hải quan được trải nghiệm, học tập, đồng thời giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước và công chúng quan tâm nhiều hơn về ngành Hải quan.

Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản Văn hoá Việt Nam tư vấn và hỗ trợ để xây dựng Bảo tàng Hải quan Việt Nam.