Xây dựng mức chi cho hoạt động hội giảng, hội thi của giáo dục nghề nghiệp

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động hội giảng, hội thi, hội diễn, hội thao, lễ tuyên dương, cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động hội giảng, hội thi, hội diễn, hội thao... sẽ do ngân sách nhà nước bố trí. Ảnh: Internet.
Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động hội giảng, hội thi, hội diễn, hội thao... sẽ do ngân sách nhà nước bố trí. Ảnh: Internet.

Đối tượng áp dụng của dự thảo này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hội giảng, hội thi, hội diễn, hội thao, lễ tuyên dương, cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nguồn kinh phí thực hiện này sẽ do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Dự thảo quy định rõ các khoản chi cho công tác chuẩn bị hội giảng, hội thi. Theo đó, mức chi bao gồm: tiền công xây dựng kế hoạch tổng thể, quy chế hội giảng, hội thi; tiền công xây dựng đề thi và đáp án kiểm tra chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ; tiền công xây dựng ngân hàng bài giảng cho hội thảo; tiền công xây dựng tiêu chí chung đánh giá và khung điểm cho từng tiêu chí... sẽ từ 200.000-1.000.000 đồng/kế hoạch.

Chi phí tổ chức họp, hội thảo sẽ bao gồm: chi thuê địa điểm, chi tiền công cho người chủ trì, thư ký, thành viên tham dự, báo cáo viên trình bài, chi làm thêm giờ cho các thành viên...

Dự thảo cũng quy định các khoản chi hoạt động tổ chức hội giảng, hội thi, hội diễn, hội thao, lễ tuyên dương, cuộc thi cấp quốc gia cho các hoạt động như: thuê địa điểm, chi nước uống, chi tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc, chi hoạt động thông tin, tuyên truyền...

Cùng với đó, mức chi cho các chức danh như: trưởng ban tổ chức, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng, thành viên... sẽ từ 150.000 đến 300.000 đồng/người/buổi.