VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Phát triển giáo dục nghề nghiệp góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Phát triển giáo dục nghề nghiệp góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Giáo dục nghề nghiệp được coi như một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Bài viết phân tích mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo dục nghề nghiệp với an sinh xã hội và đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với an sinh xã hội.

Một số vấn đề về thu hút đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp

Một số vấn đề về thu hút đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp

Việc phân bổ nguồn kinh phí, đầu tư cho giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và bố trí kinh phí trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực.

Để sử dụng hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Để sử dụng hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp là bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân. Hàng năm, Quốc hội dành khoảng 20% ngân sách nhà nước (NSNN) chi thường xuyên cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Bàn về vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bàn về vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được xem là giải pháp cốt lõi để tăng khả năng thích ứng trong thế giới việc làm đang thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nâng cao hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong những năm qua, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam đã phát triển rộng khắp trên cả nước, đa dạng về loại hình tổ chức và chú trọng nâng cao trình độ đào tạo.

Kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp tại một số nước và bài học đối với Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp tại một số nước và bài học đối với Việt Nam

Tại các quốc gia phát triển, giáo dục nghề nghiệp chú trọng phát triển và được coi là yếu tố quyết định, định hướng nhằm nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Bài viết phân tích kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp tại một số nước và rút ra bài học cho Việt Nam.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo mô hình liên kết nhà trường - doanh nghiệp

Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo mô hình liên kết nhà trường - doanh nghiệp

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp được coi là một trong các giải pháp trọng tâm để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Lao động nông thôn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động cả nước và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Thực trạng và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Thực trạng và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Công tác giáo dục nghề nghiệp đã được Nhà nước quan tâm phát triển và đạt nhiều thành tựu. Tuy nhiên, phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Bài viết phân tích thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay và đề xuất một số giải pháp định hướng phát triển trong thời gian tới.

Giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp

Giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, trong những năm qua, công tác huy động vốn đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định.

Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trong tình hình mới

Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trong tình hình mới

Trong những năm qua, việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có kỹ năng nghề đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, quy mô tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo…

Đổi mới công tác quản lý nhà nước với giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới công tác quản lý nhà nước với giáo dục nghề nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa cùng với những tác động từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang và sẽ tác động tới giáo dục nghề nghiệp, đòi hỏi cần có những đổi mới trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này.

Gắn giáo dục nghề nghiệp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp ở Việt Nam

Gắn giáo dục nghề nghiệp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, giáo dục nghề nghiệp đã từng bước được đổi mới và phát triển đạt được nhiều thành tựu nổi bật cả về quy mô, số lượng, chất lượng, loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề theo hướng cầu của thị trường lao động để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường lao động là xu hướng tất yếu trong cơ chế thị trường nhằm mang lại lợi ích cho cả cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học viên và thị trường lao động. Bài viết bàn về thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những đột phá về tư duy và công nghệ mới, làm thay đổi tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có tác động không nhỏ đến vấn đề lao động và giáo dục nghề nghiệp.

Huy động nguồn lực tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Huy động nguồn lực tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Trong những năm gần đây, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung chương trình giảng dạy; tìm kiếm các cơ hội liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng và cung ứng nguồn nhân lực tốt cho xã hội.

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trong đó có nguồn lực từ ngân sách nhà nước là yêu cầu cấp thiết nhằm thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phát triển toàn diện.

Một số vấn đề về giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Một số vấn đề về giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hội nhập quốc tế đã và đang đem đến những thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu nhân lực và hoạt động sản xuất trong thị trường lao động tương lai. Trong bối cảnh đó, việc đổi mới hoạt động giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng bối cảnh mới là vấn đề bức thiết.

Tự chủ tài chính tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới

Tự chủ tài chính tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới

Những năm qua, hệ thống các cơ sở dạy nghề, các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đã có những bước phát triển về quy mô, từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Giáo dục nghề nghiệp là một trong những hình thức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Một trong những yếu tố có tính chất quyết định đến nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô giáo dục nghề nghiệp là nguồn lực tài chính. Bài viết trao đổi về thực trạng nguồn lực tài chính cho giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay và đề xuất những giải pháp nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính cho hoạt động này.