Xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

Trần Huyền

Đối với dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023 phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân bổ, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Nội vụ gửi bổ sung các tài liệu để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán kinh phí năm 2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Bộ Nội vụ về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023.

Theo đó, đối với kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước, căn cứ Công văn số 9962/BTC-NSNN ngày 30/9/2022 của Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Nội vụ về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức năm 2023, đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án phân bổ chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023; ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Phiên thảo luận ở tổ về nội dung trình Quốc hội biểu quyết ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ Tài chính đã tổng hợp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vào phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Theo đó, tổng dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương năm 2023 là 214,674 tỷ đồng.

Đối với kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài, ngày 30/9/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 9962/BTC-NSNN thông báo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài là 20 tỷ đồng. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng phương án phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương tối đa theo số Bộ Tài chính đã thông báo do số kinh phí này đã được tổng hợp trong phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Theo Bộ Tài chính, Điều 6 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 21/09/2018 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước quy định, đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan trung ương khi xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, đồng gửi Bộ Tài chính phải chi tiết theo những tiêu chí sau: Đánh giá kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí năm trước; Cơ quan chủ trì tổ chức các đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; Nội dung khoá đào tạo, bồi dưỡng; Đối tượng cán bộ, công chức dự kiến cử đi đào tạo, bồi dưỡng; Thời gian học tập tại nước ngoài; Dự kiến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; Kinh phí dự kiến cho từng đoàn; Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài.

Thông tư số 36/2018/TT-BTC cũng quy định, căn cứ vào đề nghị của các Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo từng nhiệm vụ (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước và nước ngoài), chi tiết cho các Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của các Bộ, ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đồng thời, căn cứ vào dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, căn cứ dự toán kinh phí thực hiện các Đề án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao; các Bộ, cơ quan trung ương phân bổ, giao dự toán kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách gửi Bộ Tài chính kiểm tra theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật.

Do đó, đối với dự toán kinh phí phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân bổ, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định nêu trên.

Ngoài ra, để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán kinh phí năm 2023, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ gửi bổ sung các tài liệu như: văn bản đề xuất dự toán của các Bộ, cơ quan trung ương; căn cứ, cơ sở đề xuất dự toán của Bộ Nội vụ, dự toán chi tiết kinh phí thực hiện và các tài liệu chứng minh chi phí đào tạo, bồi dưỡng.