Xây dựng Quy chế cung cấp thông tin tờ khai hải quan dữ liệu điện tử

Theo Chinhphu.vn

(Taichinh) - , Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án "Cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan".

Cơ quan hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Nguồn: petrotimes.vn
Cơ quan hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Nguồn: petrotimes.vn

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử để thực hiện các quy định tại Khoản 9 Điều 25 và Điều 109 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Tại Khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định: "Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán quan ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy. Cơ quan hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử".

Và tại Khoản 2 Điều 109 Nghị định số 08/2015/NNĐ-CP quy định: "Việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan ở dạng điện tử được thực hiện thông qua kết nối mạng máy tính hoặc thông qua hệ thống mạng di động dưới hình thức thư điện tử hoặc nhắn tin từ các địa chỉ, số điện thoại được cơ quan hải quan công bố chính thức".

Như vậy, Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã quy định về giá trị pháp lý cũng như việc cung cấp, sử dụng thông tin hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử của các cơ quan.

Tuy nhiên, thông tin trên tờ khai hải quan có liên quan đến trách nhiệm xử lý của nhiều cơ quan, cần có sự phối hợp trong cung cấp, trao đổi, sử dụng để thực hiện các quy định trên của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP cho thống nhất.

Do vậy, thay vì xây dựng Đề án "Cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan",Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử.