Xác nhận trên tờ khai hải quan cho ô tô, xe máy nhập khẩu

Theo baohaiquan.vn

(Taichinh) - Để giúp người khai hải quan có chứng từ làm thủ tục đăng ký cho ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, sau khi hoàn thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan sẽ xác nhận, đóng dấu trên tờ khai (được khai báo điện tử) in từ hệ thống thông quan tự động để người khai hải quan thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện tại cơ quan Công an.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hiện nay, theo quy định của Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn, thủ tục hải quan được thực hiện chủ yếu qua phương thức điện tử, chỉ còn một số ít trường hợp thực hiện theo hình thức thủ công. Để tạo thuận lợi cho cộng đồng DN và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan quản lý, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai việc chia sẻ dữ liệu (về tờ khai XNK) với cơ quan Công an, trong đó có trường hợp các tờ khai đối với ô tô, xe gắn máy để cơ quan Công an làm căn cứ thực hiện thủ tục đăng ký ô tô, xe gắn máy NK.

Trong khi chưa thực hiện việc trao đổi dữ liệu (điện tử), để giúp người khai hải quan có chứng từ để thực hiện đăng ký cho phương tiện (ô tô, xe gắn máy) với cơ quan Công an, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện việc xác nhận, đóng dấu trên tờ khai (in từ hệ thống thông quan tự động) đối với trường hợp hàng hóa là ô tô, xe gắn máy NK thực hiện thủ tục hải quan điện tử (xe NK theo loại hình quà biếu, quà tặng, xe tài sản di chuyển, xe viện trợ không hoàn lại, xe NK không nhằm mục đích thương mại) sau khi hoàn thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan xác nhận, đóng dấu trên tờ khai (được khai báo điện tử) để người khai hải quan làm căn cứ đăng ký phương tiện với cơ quan Công an.

Điều 29 Luật Hải quan 2014 quy định:

1. Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng các tiêu chí thông tin tờ khai hải quan.

2. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử, trừ trường hợp người khai hải quan được khai trên tờ khai hải quan giấy theo quy định của Chính phủ.

3. Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng k ý tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.