Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp quý II/2018

Theo gso.gov.vn

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2018 cho thấy: Có 45% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II năm nay tốt hơn quý trước; 17,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 37,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý III so với quý II năm nay, có 52,5% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11,5% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 36% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý II năm nay, có 59,4% số doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 46,2% số doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 32% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 30,7% số doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 26,9% số doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao và 23,4% số doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao là yếu tố quan trọng.

Về khối lượng sản xuất, có 47,3% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý II/2018 tăng so với quý trước; 17,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 35,3% số doanh nghiệp cho rằng ổn định.

Về xu hướng quý III so với quý II năm nay, có 52,6% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 10,4% số doanh nghiệp dự báo giảm và 37% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 39,8% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý II năm nay cao hơn quý trước; 17,2% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 43% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định.

Xu hướng quý III tiếp tục khả quan hơn so với quý II năm 2018, có 46% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 10,5% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 43,5% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý II năm nay so với quý trước, có 33,6% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn; 15,2% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 51,2% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định. 

Xu hướng quý III so với quý II năm 2018, có 39,3% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 9,9% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 50,8% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.