Xử lý nộp thừa tiền phạt chậm nộp

Trần Huyền

Theo quy định, trường hợp không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ, người nộp thuế được yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gửi câu hỏi cần tư vấn về Tổng cục Hải quan, một công ty cho biết, công ty này có 1 tờ khai sau khi khai sửa đổi, bổ sung (AMA), dẫn đến tiền thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng tăng và bị tính tiền phạt chậm nộp.

Tuy nhiên, vì tiền chậm nộp Công ty tự tính, nên số tiền tự tính và đã nộp cao hơn số tiền theo dữ liệu hải quan. Hiện tại, trên web Tổng cục Hải quan, tờ khai này đang hiển thị trạng thái nợ trong hạn (chuyển quá hạn trong phạm vi 5 ngày), tổng nợ -173.000 đồng. Do đó, Công ty hỏi cần làm gì để được xóa nợ trên hệ thống.

Giải đáp vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, về nghĩa vụ nộp thuế, Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2014/QH14 quy định, trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì không bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Về xử lý tiền thuế, khoản 65, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 132, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định, đối với việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ ngân sách nhà nước (NSNN), trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu trên Hệ thống kế toán và triển khai các bước tiếp theo theo từng trường hợp.

Theo đó, đối với người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ (trừ trường hợp tiền phí, lệ phí phát sinh của các tờ khai trong tháng đến ngày 10 của tháng tiếp theo), trường hợp người nộp thuế yêu cầu hoàn trả, cơ quan hải quan căn cứ quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, lập Lệnh hoàn trả theo mẫu quy định gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế yêu cầu bù trừ vào số tiền thuế phải nộp của các tờ khai tiếp theo, cơ quan hải quan căn cứ quyết định hoàn và văn bản đề nghị của người nộp thuế lập chứng từ điều chỉnh khoản thu NSNN hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ NSNN gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn trả kiêm bù trừ với khoản phải nộp, trường hợp còn phải hoàn thực hiện theo quy định nêu trên.

Đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ (trừ trường hợp tiền phí, lệ phí phát sinh của các tờ khai trong tháng đến ngày 10 của tháng tiếp theo) phải nộp NSNN trong trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ, cơ quan hải quan lập chứng từ điều chỉnh khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ theo mẫu quy định gửi Kho bạc Nhà nước để nộp NSNN thay cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế không đề nghị bù trừ nhưng cơ quan hải quan phát hiện người nộp thuế còn nghĩa vụ phải nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ, cơ quan hải quan thực hiện xử lý theo quy định nêu trên và thông báo cho người nộp thuế. Trường hợp sau khi bù trừ nếu còn tiền thừa thì thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định.