Xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai

Hải An

Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2144/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị thiệt hại do thiên tai năm 2020.

Hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia được xấp cấp hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai.
Hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia được xấp cấp hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 2.340 tấn hạt giống lúa; 500 tấn hạt giống ngô và 40 tấn hạt giống rau cho các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2020.

Trong đó, tỉnh Quảng Trị: 1.000 tấn hạt giống lúa, 80 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau; Tỉnh Quảng Bình: 640 tấn hạt giống lúa, 120 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau; Tỉnh Hà Tĩnh: 500 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau; Tỉnh Thanh Hóa: 200 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý cụ thể theo quy định. Các bộ trên chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Quyết định số 2144/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.