Xuất cấp hơn 37.200 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Minh Anh

Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp (không thu tiền) 37.207,138 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục DTNN xuất cấp kịp thời số lượng gạo, đảm bảo theo quy định.
Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục DTNN xuất cấp kịp thời số lượng gạo, đảm bảo theo quy định.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2036/QĐ-BTC ngày 25/9/2023 xuất hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ cho các học sinh nghèo và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 41 tỉnh, thành phố.

Theo Quyết định, Bộ Tài chính giao Tổng cục DTNN xuất cấp (không thu tiền) 37.207,138 tấn gạo từ nguồn DTQG giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

 Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục DTNN căn cứ số lượng gạo DTQG tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của UBND các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ I thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương.

Trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ I cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng Bộ Tài chính đã quy định và tổng hợp đề nghị của địa phương trình Bộ Tài chính xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục DTNN có trách nhiệm tổ chức giao, nhận gạo DTQG bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh tiếp nhận, phân loại, sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng gạo...