03 nguồn thực hiện tăng lương cơ sở năm 2019 của các bộ, cơ quan Trung ương


Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 theo theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019.

Có 03 nguồn thực hiện tăng lương cơ sở năm 2019 của các bộ, cơ quan Trung ương. Nguồn: internet
Có 03 nguồn thực hiện tăng lương cơ sở năm 2019 của các bộ, cơ quan Trung ương. Nguồn: internet

Theo Thông tư số 46/2019/TT-BTC, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 về thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2019 của các bộ, cơ quan Trung ương (cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập) gồm:

Một là, nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2019 (nếu có).

Hai là, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng).

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. 

Trong đó, số thu được để lại theo chế độ quy định trên phải bảo đảm nguyên tắc không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu.

Ba là, sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao.

Thông tư số 46/2019/TT-BTC nêu rõ, ngân sách trung ương bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan Trung ương trong trường hợp các nguồn kinh phí theo quy định nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định.