05 điều kiện để được thành lập trường cao đẳng nghề có vốn nước ngoài

Khánh Chi

Đây là một trong những nội dung chính được nêu tại Nghị định số 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

Vốn đầu tư thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bằng nguồn vốn hợp pháp tối thiểu là 100 tỷ đồng.
Vốn đầu tư thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bằng nguồn vốn hợp pháp tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Theo đó, để được thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng đủ 05 điều kiện sau:

Một là, có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam;

Hai là, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định);

Ba là, có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

Bốn là, vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp tối thiểu là 100 tỷ đồng (không bao gồm giá trị về đất đai);

Năm là, có dự kiến cụ thể về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.