3 tháng cuối năm, thu hồi tối thiểu 14.000 tỷ đồng tiền nợ thuế

PV.

3 tháng cuối năm, phải thu hồi được tối thiểu 14.000 tỷ đồng, hạn chế nợ thuế phát sinh mới; Phấn đấu đến 31/12/2018 tổng số nợ thuế do cơ quan thuế quản lý không vượt quá 69.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng  tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, ngày 18/10/2018.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, ngày 18/10/2018.

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đối với Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, ngày 18/10/2018.

Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế. Theo đó, bố trí đầy đủ lực lượng cho công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao; Các doanh nghiệp hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua đường biên giới đất liền; Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, các doanh nghiệp có phát sinh thuế nhà thầu, các hoạt động chuyển nhượng vốn...

Đồng thời, tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản phải thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào ngân sách nhà nước. Giao nhiệm vụ đôn đốc thu vào ngân sách số tiền thuế truy thu theo kết luận tại các biên bản thanh tra, kiểm tra cho các công chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện.

Cơ quan thuế tham mưu cấp uỷ và chính quyền cùng cấp chỉ đạo cơ quan công an và các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh; Tập trung các giải pháp liên quan đến quản lý thuế, mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu nhất là khu vực kinh tế phi chính thức...

Quyết liệt trong quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục Thuế, cục thuế, chi cục thuế tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, các cục thuế thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách về quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, xử lý nợ thuế đảm bảo hành lang pháp lý, tính nghiêm minh của pháp luật, phục vụ tốt cho công tác xử lý thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế

Cục thuế các tỉnh, thành tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý; Đánh giá mức độ, tình trạng nợ đọng thuế trên từng địa bàn, lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế; Xác định rõ nguyên nhân còn nợ, nhận dạng chính xác các nhóm tổ chức, cá nhân người nộp thuế chây ì không nộp thuế đúng hạn, nợ thuế kéo dài, không chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các chi cục thuế tăng cường triển khai các biện pháp tại các quy trình nghiệp vụ về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế như: Phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế thu nợ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Đội trưởng và từng cán bộ tham gia công tác quản lý nợ; Tăng cường kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ số thuế nợ đọng của từng người nợ thuế, phân loại theo tình trạng nợ thuế; Theo dõi sát tình hình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế để thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nộp đối với khoản nợ dưới 90 ngày; Thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế.

Cơ quan thuế các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế, cưỡng chế thu nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế. Công khai thông tin doanh nghiệp, người nợ thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật, xử lý kiên quyết các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ, nợ thuế không thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.