4.123 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch trong năm 2019


Theo thông tin Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố, đã có 4.123 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán trong năm 2019.

VSD vừa  công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12 và cả năm 2019. Theo đó, VSD cho biết trong tháng 12, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 325 nhà đầu tư nước ngoài gồm 32 tổ chức và 293 cá nhân.

Bên cạnh đó, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 41 nhà đầu tư nước ngoài (12 tổ chức và 29 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tính chung cả năm 2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 4.123 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 492 tổ chức và 3.631 cá nhân. Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 42 nhà đầu tư ngoại gồm 28 tổ chức và 14 cá nhân. Nếu so với năm 2018, lượng nhà đầu tư nước ngoài ngoài được cấp mã số giao dịch đã giảm tới 1.414 từ 5.537 mã số trong năm 2018 xuống 4.123 mã số trong năm 2019.

Như vậy, tính đến hết năm 2019, số dư mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước hiện hành là 33.085 mã, bao gồm 4.553 tổ chức và 28.532 cá nhân.

Đồng thời, tính chung cả năm 2019, khối ngoại đã thực hiện mua vào 175.031 tỷ đồng trong khi bán ra 167.731 tỷ đồng trên toàn thị trường, tương ứng giá trị mua ròng 7.300 tỷ đồng.