4 nhóm nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương

PV.

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định thành lập Ban Kinh tế Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ sẽ giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Bộ trưởng Vương Đình Huệ sẽ giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Kinh tế Trung ương được xác định là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội (KT-XH). Bộ Chính trị cũng đã quyết định phân công ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội Khoá XIII; Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Với tính chất cơ quan tham mưu trong lĩnh vực rất rộng lớn là KT-XH, Ban Kinh tế Trung ương làm việc theo chế độ thủ trưởng; Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của Ban và tổ chức, điều hành công việc của Ban.

Theo đó, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương được phân thành 4 nhóm.

Thứ nhất,
chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực KT-XH của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách lớn về KT-XH, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, về các vấn đề xã hội gắn với kinh tế theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham gia ý kiến với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan về các đề án, dự án KT-XH lớn.

Thứ hai, thẩm định các đề án về KT-XH trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với nhiệm vụ này, các đề án quan trọng của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội trước đây trình thẳng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giờ sẽ phải qua khâu thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương.

Thứ ba, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tỉnh/thành ủy, các ban đảng, ban cán sự, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách về KT-XH và chủ trì hoặc tham gia sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của trung ương về KT-XH.

Đáng chú ý, trong nhóm nhiệm vụ này có nội dung rất thời sự là Ban Kinh tế Trung ương sẽ giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững. Việc này sẽ được thực hiện theo chương trình, kế hoạch và phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ tư, liên quan đến công tác cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương có thẩm quyền tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, ở khối các cơ quan KT-XH theo phân công, phân cấp.

Ngoài bốn nhóm nhiệm vụ nêu trên, Ban Kinh tế Trung ương sẽ thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.