5 tháng đầu năm, chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN đạt 84.188,5 tỷ đồng

PV.

Với phương châm “ Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, kết quả công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước(NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong 5 tháng đầu năm 2018 đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 84.188,5 tỷ đồng

KBNN cho biết, về chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 đến ngày 31/05/2018 qua KBNN ước đạt 84.188,5 tỷ đồng đạt 22,7% kế hoạch, trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 83.531,5 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch Chính phủ giao; Nguồn thu để lại giải ngân là 657 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch KBNN nhận được.

KBNN đánh giá, qua theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2018 cho thấy vốn giải ngân cao hơn về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2017 là do các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung quyết liệt hoàn thành công tác phân bổ dự toán đầu năm nguồn vốn đầu tư công năm 2018, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ cũng được triển khai phân bổ ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời các chủ đầu tư cũng rất khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm.

Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu năm 2018, tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2018, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp cần thiết và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tạo chuyển biến ngay trong tháng 3 năm 2018.

Chi thường xuyên cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/05/2018, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 297.464 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN.    

Thông qua công tác kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 4.362 khoản chi do chưa đủ thủ tục thanh toán và chưa đủ điều kiện chi ngân sách với tổng số tiền từ chối thanh toán là 18 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư 12,8 tỷ đồng, chi thường xuyên là 5,2 tỷ đồng.

Phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao

Trong thời gian tới, với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, hệ thống KBNN đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố thực hiện chi NSNN niên độ ngân sách 2018 theo đúng chủ trương, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 của Chính phủ, Bộ Tài chính kiểm soát thanh toán các khoản chi đúng quy định, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi qua KBNN.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách (trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN).

Thứ ba, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao.

Thứ tư, quản lý kiểm soát chi NSNN theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến KBNN và hoàn thiện hệ thống dịch vụ công đảm bảo hoạt động thông suốt đáp ứng tối đa yêu cầu của đơn vị sử dụng ngân sách