50.534 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm

PV.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2017, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 485,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

50.534 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2017. Nguồn: internet
50.534 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2017. Nguồn: internet
Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2916.
Bên cạnh đó, cả nước có 1.913 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016; 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 26,8% và 628 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 28,9%.
Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 485,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 23%.
Đồng thời, có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2017 lên gần 64 nghìn doanh nghiệp.
Bất động sản vẫn là ngành có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 5 tháng năm 2017 tăng so với cùng kỳ năm 2016 với mức tăng 72,8% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký.