6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của DATC ước đạt 75% kế hoạch

PV.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đặt ra, ngày từ đầu năm 2022, DATC đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực và triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ. Bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Ông Phạm Mạnh Thường - Tổng Giám đốc DATC và Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietinbank ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027
Ông Phạm Mạnh Thường - Tổng Giám đốc DATC và Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietinbank ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027

Năm 2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.650 tỷ đồng bằng 118% kế hoạch 2021 và bằng 108% so với thực hiện 2021; Lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng, bằng 111,6% kế hoạch 2021 và bằng 110,1% so với thực hiện 2021...

6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu của DATC ước thực hiện đạt trên 1.242 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện gần 200 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 100 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch.

Cùng với những kết quả tích cực trên, DATC đã tích cực triển khai thực hiện hiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC); tiếp tục triển khai phương án xử lý nợ tại Vinalines và các đơn vị thành viên theo Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ về một số biện pháp tái cơ cấu tài chính của Vinalines giai đoạn 2016-2021; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam theo Nghị quyết đã phê duyệt.

Điển hình như, DATC đã tiếp tục theo dõi các phương án thanh lý nhượng bán tài sản của SBIC; Xây dựng cơ chế xử lý nợ gắn với tái cơ cấu các doanh nghiệp SBIC thông qua tố tụng tại Tòa án (phá sản công ty mẹ SBIC); Báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện tái cơ cấu SBIC hàng tháng theo quy định; Báo cáo Bộ Tài chính kiến nghị có cơ chế bố trí nguồn để xử lý khoản DATC nhận nợ với Quỹ tích lũy trả nợ khi Chính phủ thanh toán Trái phiếu, hối phiếu DATC.

Đồng thời, DATC đã làm việc với Chi cục thi hành án TP. Hạ Long - Quảng Ninh để giải quyết thi hành án đối với Bản án của TAND tỉnh Quảng Ninh về tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Agribank Quảng Ninh và SBIC. Với sự tích cực trên của DATC đã giúp cho lũy kế thu hồi nợ từ SBIC đạt 259 tỷ đồng.

Đối với các nhiệm vụ liên quan đến Vinalines, trong 6 táng đầu năm, DATC đã tích cực tiếp tục triển khai đàm phán mua và xử lý các khoản nợ phải thu của các tổ chức tín dụng tại Vinalines và các doanh nghiệp thành viên để hỗ trợ các doanh nghiệp này xử lý nợ theo Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ về một số biện pháp tái cơ cấu tài chính của Vinalines giai đoạn 2016-2022.

Cùng với đó, DATC cũng đã tích cực thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty thực phẩm miền Bắc, hoàn thiện các hồ sơ liên quan để thực hiện công tác bàn giao từ DNNN sang công ty cổ phần. Công ty đã có Quyết định xử lý tài chính giai đoạn 2 cho doanh nghiệp theo quy định, xây dựng phương án khai thác, sử dụng đất, xử lý tài sản thuộc doanh nghiệp.

Trong hoạt động mua, bán nợ và tài sản, DATC đã thực hiện 08 phương án mua, xử lý nợ mới trong đó có nhiều phương án có giá trị khoản nợ lớn, doanh số mua nợ cao. Đồng thời, ký hợp đồng mua và xử lý 2.045 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản ước đạt 1.114 tỷ đồng. Công ty đã phân giao 110 khoản nợ nhận từ các ngân hàng tới các đơn vị nghiệp vụ thuộc công ty để các đơn vị triển khai khảo sát, nghiên cứu xây dựng phương án xử lý nợ.

Việc tích cực thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao của DATC đã góp phần nâng cao năng lực tài chính, từng bước phục hồi hoạt động của các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo đề án được phê duyệt gắn với việc thu hồi các khoản nợ của Chính phủ. DATC đã chủ động, tích cực, kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp xử lý đối với các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Một trong những điểm nhấn quan trọng được DATC thực hiện là công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách. DATC xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, nên đã tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện và đã mang lại kết quả tích cực. Theo đó, DATC đã phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) để báo cáo Bộ Tài chính ban hành: Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 09/2/2022 hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Thông tư số 05/2022-TT-BTC ngày 08/02/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu DN không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của DN do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ: Công ty đã Ban hành Quy chế trả lương đối với người lao động tại Công ty; Ban hành Quy định đánh giá hiệu suất công việc tại Công ty; Quy trình đánh giá, quản lý và giải chấp tài sản bảo đảm; Quy trình nhận tài sản cấn trừ nợ; Quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp tái cơ cấu DATC góp vốn; Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu DATC; Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, cổng/trang thông tin điện tử, đài truyền hình, truyền thanh của DATC; Quy trình thẩm định pháp lý; Quy chế hoạt động của Ban Điều hành và một số quy trình, quy chế khác; Kịp thời bổ sung, cập nhật chính sách, chế độ mới của Nhà nước.