7 tháng, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 578 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thùy Linh

Thời gian qua, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm chế độ, chính sách, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu công tại các đơn vị sử dụng ngân sách.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của hệ thống KBNN đã đi vào nền nếp, chuyên nghiệp. Ảnh: Thuỳ Linh.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra của hệ thống KBNN đã đi vào nền nếp, chuyên nghiệp. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo báo cáo của KBNN, bám sát định hướng thanh tra, kiểm tra tài chính hàng năm của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của hệ thống, trong đó thanh tra, kiểm tra tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, có nhiều khả năng xảy ra tồn tại, sai sót theo đúng định hướng, chỉ đạo, không dàn trải, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra hiệu quả, tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định pháp luật.

Tính đến hết tháng tháng 7/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện tổng số 578 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó: thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch là 492 cuộc; thanh tra, kiểm tra đột xuất là 86 cuộc. Số cuộc đã ban hành kết luận là 495 cuộc tại 495 đơn vị.

Kết quả đã kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền vi phạm hơn 3,1 tỷ đồng; số tiền kiến nghị thu hồi là hơn 1 tỷ đồng (trong đó: thu hồi nộp ngân sách nhà nước 501 triệu đồng; thu hồi giảm chi ngân sách nhà nước 569 triệu đồng); số tiền kiến nghị xử lý khác là hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, KBNN cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc với tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành 20 quyết định, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 72 triệu đồng.

Theo KBNN, sau gần 30 năm hoạt động kiểm tra nội bộ và gần 8 năm thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra 2010, hoạt động thanh tra, kiểm tra của hệ thống KBNN đã đi vào nền nếp, chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả hơn trong việc thực hiện chức năng hậu kiểm đối với các khoản chi ngân sách nhà nước, đội ngũ công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành ngày càng được tăng lên về số lượng và chất lượng. Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ của hệ thống KBNN đều bám sát định hướng thanh tra của Bộ Tài chính, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán để xử lý chồng chéo, đồng thời việc tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định pháp luật   

Cùng với đó, hệ thống các văn bản pháp lý về hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được ban hành khá đầy đủ bao gồm: Luật Thanh tra; các Nghị định của Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn và Quy chế, quy trình thực hiện…. Đồng thời, hệ thống KBNN đã được giao nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP nay là Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định việc xử phạt phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, KBNN, qua đó tạo chế tài có tính răn đe các chủ thể tham gia quá trình thực hiện chi ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính và chi ngân sách nhà nước. 

KBNN cho biết, thời gian tới, trên cơ sở kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ đã được phê duyệt, KBNN tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo thời hạn quy định.  

KBNN Trung ương cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo KBNN các cấp thực hiện công tác tự kiểm tra các lĩnh vực nghiệp vụ, nhằm khắc phục những sai sót và ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở khai thác nguồn dữ liệu sẵn có trên các chương trình ứng dụng, kho dữ liệu của KBNN; chuyển đổi dần phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số; triển khai giám sát hoạt động nghiệp vụ KBNN các cấp phục vụ công tác đánh giá, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động KBNN.