Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Khánh Chi

Xác định công tác kiểm soát chi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.

KBNN TP. Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện giải ngân kịp thời đúng hạn quy định 100% hồ sơ chứng từ đơn vị đề nghị thanh toán.
KBNN TP. Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện giải ngân kịp thời đúng hạn quy định 100% hồ sơ chứng từ đơn vị đề nghị thanh toán.

Kiểm soát chi đúng chế độ quy định, tuân thủ tiêu chuẩn định mức

Đánh giá về những kết quả đạt được trong thực hiện kiểm soát chi năm 2023, KBNN TP. Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố, đơn vị đã tích cực, chủ động kiểm soát chi đúng chế độ quy định, tuân thủ tiêu chuẩn định mức, trình tự, thủ tục hồ sơ kiểm soát chi, rút ngắn thời gian thanh toán, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đơn vị được giải ngân.

Để thực hiện quản lý, kiểm soát thanh toán chi NSNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, KBNN TP. Hồ Chí Minh cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nhập, phê duyệt dự toán trên TABMIS; kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; phục vụ thanh toán kịp thời đúng quy định. Đốc thúc các chủ đầu tư, các đơn vị sử dựng ngân sách thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng thời gian quy định.

Về kiểm soát chi thường xuyên NSNN, các đơn vị của KBNN TP. Hồ Chí Minh đã kiểm soát các khoản chi thường xuyên theo tiêu chuẩn định mức, tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện kịp thời các khoản chi vào đầu năm.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, KBNN TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN đạt 29.706 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện kịp thời các khoản chi liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân là 547.682 triệu đồng, trong đó, chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo là 4.526 triệu đồng.

Về kiểm soát chi vốn đầu tư công, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã kiểm soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ đơn vị đề nghị thanh toán vốn vào thời điểm cuối năm ngân sách; đôn đốc chủ đầu tư đối chiếu số liệu, thực hiện chuyển nguồn, chuyển số dư sang năm 2023.

Đơn vị tích cực phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh các giải pháp về đẩy nhanh công tác tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, ban hành các chỉ thị, chương trình hành động của Thành phố về triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đơn vị cung cấp thông tin chính xác, kịp thời qua các ứng dụng điện tử phục vụ tốt yêu cầu quản lý, điều hành của Hội đồng nhân dân, UBND, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tuần, đột xuất.

Đặc biệt là, tháng 5/2023, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị giải ngân vốn đầu tư với các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, để thông tin về tình hình triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 05 tháng đầu năm 2023 và các giải pháp những tháng cuối năm 2023, góp phần nâng cao kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương đạt 95% kế hoạch vốn

Trong những tháng còn lại của năm 2023, KBNN TP. Hồ Chí Minh xác định, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ, ngành liên quan, KBNN và chính quyền địa phương trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công. Đồng thời, đảm bảo tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thanh toán các chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, giải ngân kịp thời đúng hạn quy định 100% hồ sơ chứng từ đơn vị đề nghị thanh toán.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương đạt 95% kế hoạch vốn; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 473/KH-KBTPHCM ngày 18/01/2023 của KBNN TP. Hồ Chí Minh và tăng cường trao đổi thông tin với chủ đầu tư để dự báo kết quả giải ngân sát với tình hình thực tế; đôn đốc xử lý thu hồi tạm ứng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

KBNN TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm soát chi thường xuyên theo tiêu chuẩn, định mức của cấp có thẩm quyền; tiếp tục rà soát và thực hiện kịp thời các khoản chi liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.