VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện.

Tiếp nhận ủng hộ 326,45 tỷ đồng vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Bổ sung thêm kinh phí cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thu nộp ngân sách gần 1.417 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

Kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân

Từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí

Thực hiện Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2021, tại Quyết định số 278/QĐ-BTC ngày 9/3/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2021 để áp dụng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. 

Mục tiêu của THTK, CLP năm 2021 của Bộ Tài chính là nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra. 

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong việc đẩy mạnh THTK, CLP để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành Tài chính. 

Chương trình THTK, CLP năm 2021 của Bộ Tài chính nhằm quy định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP. Qua đó, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra và đảm bảo đúng quy định tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2021. 

Chương trình này cũng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và thuộc Bộ Tài chính về THTK, CLP; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các cơ quan hành chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, dự án, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Đồng thời, đưa công tác THTK, CLP là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính; Làm căn cứ cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các dự án thuộc Bộ Tài chính tổ chức xây dựng Chương trình hành động về THTK, CLP thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của đơn vị...

Bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể

Bộ Tài chính yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính năm 2021 phấn đấu không thấp hơn mục tiêu, chỉ tiêu được quy định trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định. 

Công tác THTK, CLP bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong năm 2021. THTK, CLP phải bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể, gắn với việc đánh giá, kiểm tra theo quy định; Phải chỉ rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính. 

Cùng với đó, THTK, CLP phải gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc mọi nơi với sự tham gia của tất cả các công chức, viên chức và người lao động. 

Tại Chương trình, Bộ Tài chính đã nêu rõ các chỉ tiêu và giải pháp THTK, CLP trong từng lĩnh vực cụ thể như: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Bộ Tài chính yêu cầu, căn cứ Chương trình THTK, CLP của Bộ năm 2021, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện ngay việc xây dựng Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị mình năm 2021. Trong đó, phải đảm bảo thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách, tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan chức năng; quy định cụ thể biện pháp phòng chống và hạn chế lãng phí trong thực hiện hoạt động của đơn vị. 

Chương trình cần phân công rõ người chịu trách nhiệm từng khâu công việc, đế gắn với trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo và nhân viên trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, ban hành quy chế chỉ đạo, phối hợp công tác giữa tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong đơn vị, tổ chức để góp phần nâng cao năng lực trong việc chỉ đạo, giám sát của cấp ủy Đảng và đoàn thể với chính quyền trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ và THTK, CLP. 

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP tạo chuyển biến tích cực trong THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị... 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM