VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện chính sách tài chính, Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Đổi mới công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia

Cải cách, hiện đại hóa lĩnh vực thuế, thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Thêm 30 thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu khối các bộ, cơ quan ngang bộ về ứng dụng công nghệ thông tin

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 8/2020, tính đến ngày 31/8/2020, Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 959/959 thủ tục hành chính, trong đó cung cấp 105 dịch vụ công trực tuyến mức 1 (11%); 282 dịch vụ công trực tuyến mức 2 (29%); 208 dịch vụ công trực tuyến mức 3 (22%); 364 dịch vụ công trực tuyến mức 4 (38%). Đồng thời, Bộ Tài chính đã tích hợp 265 thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, dịch vụ công thứ 1000 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được công bố ngày 19/8/2020 là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô xe máy. Đây là dịch vụ rất quan trọng và rất khó bởi lần đầu tiên triển khai và phải cấu trúc lại quy trình thủ tục. Để cung cấp dịch vụ công này, ngành Tài chính đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Trước đó, ngày 28/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 683/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020. Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2020, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Tài chính tiếp tục cải cách, đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính. Trong tháng 8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 01 Quyết định công bố 09 thủ tục hành chính mới, 09 thủ tục hành chính thay thế 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Luỹ kế 8 tháng, Bộ Tài chính đã ban hành 12 Quyết định công bố bãi bỏ 37 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 44 thủ tục hành chính và ban hành mới 47 thủ tục hành chính theo yêu cầu quản lý trong các lĩnh vực: hải quan, kho bạc, công sản, thuế và kế toán, kiểm toán.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6510/BTC-VP ngày 1/6/2020 gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính; Kịp thời công bố, công khai và cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, Trang thông tin điện tử của Bộ và tại nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; Triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM