VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Ngày 24/3/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Bước tiến quan trọng trong triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Theo Quyết định số 355/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính gồm: 05 chế độ báo cáo mới; 04 chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung.

Trong đó, chế độ báo cáo mới gồm: Báo cáo chi tiết về tình hình hỗ trợ phí bảo hiểm khai thác hải sản; Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm với tần suất 01 lần/năm; Báo cáo danh sách cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm năm với tần suất 01 lần/năm; Báo cáo tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới năm với tần suất 01 lần/năm và Báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm với tần suất 01 lần/năm.

Chế độ báo cáo được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm gồm: Báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm tai nạn thuyền viên tháng và năm; Báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng công bố cáo cáo khác được sửa đổi, bổ sung gồm: Báo cáo tự đánh giá, xếp loại của doanh nghiệp bảo hiểm; Báo cáo tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (định kỳ quý).

Quyết định cũng quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo định kỳ, như: Tên báo cáo; đối tượng thực hiện báo cáo; tần suất thực hiện báo cáo; văn bản quy định chế độ báo cáo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM