VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

Hội nghị giao ban công tác quý IV/2020 của Hệ thống Kho bạc Nhà nước (ngày 9/10/2020)

Kho bạc Nhà nước quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo hệ thống vượt khó khăn, thách thức, quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn, hiệu quả; kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…

Kho bạc Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Chuyển biến tích cực trong quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ, an toàn, hiệu quả

Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long

Duy trì hiệu quả hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước

Đánh giá về nỗ lực triển khai nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng đầu năm 2020 của toàn hệ thống, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Đức Chi cho biết, với, sự cố gắng của toàn thể công chức, viên chức trong hệ thống; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp và sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành liên quan, hệ thống KBNN đã đạt nhiều kết quả quan trọng như: Xây dựng triển khai các đề án, chính sách đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN); kiểm soát các khoản chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định; công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn, hiệu quả; huy động vốn phù hợp với tiến độ giải ngân và kế hoạch trả nợ, gắn với mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu chính phủ.

Bên cạnh đó, KBNN kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công… Các công tác như: Công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao; Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc do KBNN chủ trì báo cáo Quốc hội đúng thời gian quy định.

Đặc biệt, để đảm bảo và duy trì hoạt động chuyên môn, KBNN đã chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện giao dịch với khách hàng qua dịch vụ công trực tuyến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin; bố trí số lượng công chức phù hợp làm việc tại nhà qua môi trường mạng internet, đảm bảo hoạt động thông suốt toàn hệ thống; đồng thời, ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; duy trì tốt hoạt động thu, chi NSNN và phục vụ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Đến hết ngày 30/9/2020, đã có 98% đơn vị sử dụng ngân sách tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; lượng giao dịch chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến đạt 91,6% so với lượng chứng từ chi NSNN qua Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc...

Đối với những hoạt động chưa thực sự cấp bách, trong 9 tháng đầu năm 2020, KBNN đã tạm thời dừng triển khai, bao gồm cả lễ kỷ niệm 30 ngày tái thành lập hệ thống KBNN. Thay vào đó, KBNN phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động KBNN; Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hệ thống KBNN lần thứ V trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định…

Đồng bộ triển khai các giải pháp trong những tháng cuối năm 2020

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế hệ thống KBNN cần khắc phục trong thời gian tới. Trước mắt, để đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2020, Tổng Giám đốc KBNN quán triệt toàn hệ thống KBNN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến theo đúng kế hoạch, đảm bảo đến 31/10/2020, triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng).

Hai là, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết (về văn bản hướng dẫn, về hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng phương án dự phòng) để thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2020.

Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền từ nay đến sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về kết quả hoạt động của hệ thống KBNN, đặc biệt là kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến; KBNN với nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; KBNN với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; KBNN với tiến trình cải cách, hiện đại hóa, phục vụ khách giao dịch...

Bốn là, chủ động triển khai các dòng công việc cuối năm như: Tổng kết cuối năm; đánh giá công chức cuối năm; bình xét thi đua khen thưởng; xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của hệ thống và từng đơn vị KBNN.

Đối với KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi yêu cầu tập trung làm tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp, tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và quan hệ phối hợp công tác với các sở, ban ngành trên địa bàn.

Thứ hai, thực hiện báo cáo kịp thời, chính xác tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn; quán triệt công chức làm công tác kiểm soát chi tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ; không gây phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, chi thường xuyên theo đúng chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ.

Thứ ba, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ; công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý tài chính nội ngành; duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ từng đơn vị...

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan khẩn trương lập, rà soát thông tin, số liệu Báo cáo tài chính nhà nước cấp tỉnh năm 2019, trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ đối với các phòng nghiệp vụ tại KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện.

Thứ sáu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập một số KBNN cấp huyện, tổ chức lại KBNN cấp huyện thành KBNN khu vực theo kế hoạch của Bộ Tài chính và chỉ đạo của KBNN.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM