VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính- ngân sách nhà nước trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước...

[Infographics] Thu ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt 1.139,8 tỷ đồng

Hoàn thiện chính sách pháp luật về tài chính - ngân sách, tạo đà cho phát triển

Đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách nhà nước một cách chủ động, linh hoạt và hiệu quả

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 22/5/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính.

Theo Thông báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính và toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 35 năm đổi mới và nâng cao vai trò, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kế thừa, phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, phấn đấu năm nay tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này hơn nhiệm kỳ trước, tạo khí thế, động viên toàn ngành tài chính tiếp tục đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế liên quan đến thu hút nguồn lực, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường phân cấp thu chi hơn nữa để tạo sự chủ động tích cực khuyến khích tiết kiệm và nuôi dưỡng nguồn thu. Xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính - ngân sách nhà nước phải trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực; thúc đẩy giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài.

Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường và tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; dứt khoát xóa bỏ quan liêu bao cấp, tư duy xin cho; phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, trên cơ sở bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa các bên. Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong thu chi ngân sách. Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ưu tiên cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để ưu tiên bố trí, phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng Luật Đăng ký và quản lý tài sản, góp phần hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này. Tập trung cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên, tiết kiệm ngay từ khi giao dự toán ngân sách, báo cáo Thường trực Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2022 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, nhất là chính sách cho người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu sổ.

Bộ Tài chính tập trung đầu tư hiện đại hóa công tác quản lý thu, chi ngân sách, nhất là quản lý thuế, hải quan, kho bạc nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, ổn định trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (cần dành nguồn lực và ưu tiên cho chuyển đổi số). Hoàn thiện thể chế liên quan đến thị trường chứng khoán, bảo hiểm, các dịch vụ tài chính khác, bảo đảm hoạt động hiệu quả, an ninh, an toàn, minh bạch, bền vững.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với thiết kế công cụ để tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; đổi mới cách làm để phù hợp thực tiễn, đề cao trách nhiệm của các địa phương, đơn vị, nhất là cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng hướng, tăng cường phân cấp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM