VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Điểm sáng về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Giám đốc KBNN Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Hương.

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên:

Điểm sáng về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Năm 2018 là năm thứ hai tỉnh Hưng Yên thực hiện tự cân đối ngân sách địa phương và có điều tiết một số sắc thuế về ngân sách trung ương. Bám sát vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính giao, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc công tác tập trung nguồn thu, kiểm soát chi. Đây là động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Kho bạc Nhà nước Hải Dương: Phát huy tính sáng tạo, chủ động trong thực thi nhiệm vụ

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2019

Một số vấn đề trong quản lý thu, chi tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước địa phương

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng động viên khóa sổ quyết toán tại Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước: Huy động thành công 11.710 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tập trung nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên cho biết, trên cơ sở Chương trình công tác của KBNN và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, KBNN Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, ngay từ đầu năm 2018, KBNN Hưng Yên đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, khép lại năm 2018, KBNN Hưng Yên đã đạt được những kết quả ấn tượng, đặc biệt trong công tác tập trung nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) và công tác kiểm soát chi NSNN.

Trong công tác tập trung nguồn thu, KBNN Hưng Yên luôn chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp NSNN, tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan, đơn vị mở tài khoản tại KBNN; đồng thời thông báo số dư từng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc xử lý, tập trung kịp thời vào NSNN; tích cực phối hợp thu 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các doanh nghiệp ngoài địa bàn thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Tỉnh, đã trực tiếp khấu trừ thuế GTGT được 134,7 tỷ đồng, qua đó, thể hiện sự đóng góp tích cực của đơn vị trong công tác khai thác nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức KBNN Hưng Yên. 
Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức KBNN Hưng Yên. 

Năm 2018, dự toán thu NSNN Trung ương giao cho KBNN Hưng Yên là 11.855 tỷ đồng, dự toán HĐND giao là 12.005 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 8.565 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.440 tỷ đồng. Kết quả thu NSNN trên địa bàn Tỉnh tính đến hết ngày 31/12/2018 đạt 13.168 tỷ đồng, bằng 109,69% dự toán HĐND giao, tăng 1.153 tỷ đồng, tương đương 9,6% so với năm 2017. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.341 tỷ đồng, bằng 97,13% dự toán HĐND giao, giảm 35 tỷ đồng, tương đương 1% so với năm 2017; thu nội địa là 9.827 tỷ đồng, bằng 114,73% dự toán HĐND giao, tăng 1.188 tỷ đồng, tương đương 13,8% so với năm 2017.

Trong công tác kiểm soát chi, KBNN Hưng Yên đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng NSNN để nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh toán; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác kiểm soát chi; tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN; đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân, quyết toán các dự án hoàn thành, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư.

Cùng với đó, KBNN Hưng Yên đã ban hành văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc thực hiện thanh toán kế hoạch vốn năm 2018; công tác kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán được giao; đảm bảo chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết từ chối các khoản chi không đủ điều kiện thanh toán và trái với quy định của Nhà nước, nhằm tiết kiệm chi tiêu công.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, KBNN Hưng Yên đã kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên đạt 7.609,2 tỷ đồng, bằng 82,67% so với dự toán, bằng 106,38% so với cùng kỳ năm 2017.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản cũng luôn được đơn vị kiểm soát chặt chẽ, nhờ đó, tính đến hết ngày 31/12/2018, giải ngân vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2018 (bao gồm cả kế hoạch năm 2017 kéo dài quyết toán vào năm 2018) đạt 3.559,5 tỷ đồng, bằng 80,4% so với dự toán, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thông qua công tác kiểm soát chi đã phát hiện khoảng 708 khoản chi của 569 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, yêu cầu bổ sung hoàn thiện theo quy định.

Tạo động lực triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

 Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019, KBNN Hưng Yên quyết tâm chủ động, sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực, bám sát kế hoạch, tổ chức triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp sau:

Thứ nhất, vận hành hiệu quả dịch vụ công trực tuyến KBNN.

KBNN Hưng Yên xác định, đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Sau khi hoàn thành việc triển khai trong năm 2018, KBNN Hưng Yên cần tổ chức vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN với mục tiêu cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động KBNN.

Thứ hai, quản lý Quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả.

KBNN Hưng Yên phối hợp với cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2019.

Thứ ba, triển khai thực hiện tốt chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN theo đúng quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thu, chi NSNN và quyết toán NSNN theo quy định, khai thác hiệu quả hệ thống mẫu biểu báo cáo trên chương trình ứng dụng và Kho dữ liệu; làm tốt công tác tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành NSNN của các cấp.

Thứ tư, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên môi trường mạng; quán triệt chấp hành nghiêm túc các quy định về chính sách an toàn bảo mật trong hệ thống KBNN; khắc phục kịp thời các lỗ hổng có khả năng xâm nhập; nghiêm túc thực hiện các quy định về sao lưu dữ liệu dự phòng; đảm bảo an toàn tuyệt đối các mặt hoạt động nghiệp vụ của KBNN.

Thứ năm, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành; xây dựng phương án giao nhiệm vụ chi cho các đơn vị kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chi qua KBNN theo mô hình “một cửa một giao dịch viên”, niêm yết công khai, đầy đủ quy trình, thủ tục, thời hạn xử lý. Công khai tại nơi giao dịch nội dung phân công nhiệm vụ kiểm soát chi của công chức.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, KBNN Hưng Yên đã hoàn thành 100% kế hoạch triển khai năm 2018. Theo đó,  số đơn vị đã gửi yêu cầu và chính thức tham gia dịch vụ công trực tuyến là 1.002, đạt 92% so với tổng số 1.091 đơn vị mở tài khoản giao dịch; còn lại 89 đơn vị chưa triển khai hầu hết là các đơn vị có quan hệ không thường xuyên với ngân sách, ít giao dịch; sắp sáp nhập, giải thể hoặc sắp kiện toàn lại chủ tài khoản, kế toán trưởng. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM