Áp dụng ISO 45001 cải thiện an toàn lao động

Phạm Nga

Theo chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam, hệ thống tiêu chuẩn ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn.

Tiêu chuẩn này giúp tổ chức cung cấp một hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân.
Tiêu chuẩn này giúp tổ chức cung cấp một hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân.

ISO 45001 ra đời trong bối cảnh Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) muốn ban hành một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để có thể phổ biến rộng hơn tiêu chuẩn này đến các nước và các lĩnh vực ngành nghề sản xuất.

ISO 45001 cũng là tiêu chuẩn dễ dàng tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001:2015 (hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp).

Theo ISO, tiêu chuẩn này giúp tổ chức cung cấp một hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân và những người khác, tránh trường hợp tử vong, tai nạn lao động liên quan và bệnh tật từ an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp làm việc.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn này cũng được sử dụng làm cơ sở cho việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghệp của một tổ chức, doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 45001 không đưa ra các tiêu chí cụ thể cho kết quả hoạt động an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cũng không phải là quy tắc về thiết kế một hệ thống quản lý. 

Do đó, một doanh nghiệp nhỏ với rủi ro thấp có thể chỉ cần phải thực hiện một hệ thống tương đối đơn giản, trong khi một tổ chức lớn với mức độ rủi ro cao có thể cần một hệ thống phức tạp hơn nhiều.