Bãi bỏ 9 thủ tục hành chính thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Taichinh) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Quyết định này công bố kèm theo 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Trong đó, Bộ Tài chính bãi bỏ 9 thủ tục hành chính thuế, đồng thời bổ sung 4 thủ tục hành chính thuếmới.

4 thủ tục hành chính mới được bổ sung thuộc thẩm quyền cấp cục thuế, gồm: Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro; Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Vietsovpetro; Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro; Khai quyết toán thuế tài nguyên/Khai quyết toán phụ thu/Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho Vietsovpetro.

Còn 9 thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Quyết định này gồm:

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ TTHC(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

1

……….

2

………

B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

1

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô áp dụng cho Vietsovpetro.

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

2

Khai thuế đặc biệt đối với dầu thô áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

3

Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi theo từng lần xuất bán áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

4

Khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần xuất bán áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

5

Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

6

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

7

Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô áp dụng cho Vietsovpetro.

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

8

Khai quyết toán phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

9

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho Vietsovpetro

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015./.