Quyết định số 1359/QĐ-BTC:

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


(Tài chính) Ngày 11/6, Bộ Tài chính ban hàn Quyết định số 1359/QĐ-BTC về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Danh mục kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 1359-QD-BTC.doc