Báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước

PV.

Ngày 28/7/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7884/VPCP-KTTH năm 2017 gửi Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công văn số 7884/VPCP-KTTH năm 2017 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9316/BTC-TCDN ngày 13/7/2017 về việc Báo cáo tình hình hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, rà soát số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con năm 2016; Tình hình thu, chi Quỹ 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch chi Quỹ 6 tháng cuối năm 2017 theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ; Báo cáo số tiền Quỹ của Tập đoàn, Tổng công ty (không bao gồm các Tập đoàn, Tổng công ty đang trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017) dự kiến điều hòa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng và chấp hành nộp báo cáo Quỹ (kèm theo xác nhận số dư Quỹ của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản của Quỹ) theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các Bộ, địa phương thực hiện các công việc nêu trên; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chuyển tiền Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.