VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thu, chi ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2018

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2018 ước tính đạt 681,6 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 540,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1%; thu từ dầu thô đạt 31,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 107,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 74 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 87,7nghìn tỷ đồng, bằng 39,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 107,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 53,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 22,9 nghìn tỷ đồng, bằng 46,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 84,8 nghìn tỷ đồng, bằng 98,7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2018 ước tính đạt 717,5 nghìn tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 494,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,5%; chi đầu tư phát triển đạt 150 nghìn tỷ đồng, bằng 37,5%; chi trả nợ lãi 67,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM