Bảo hiểm xe cơ giới có tỷ lệ bồi thường cao nhất

Trần Huyền

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe cơ giới là cao nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, bảo hiểm xe cơ giới có doanh thu đạt 8.823 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,3% trong tổng doanh thu toàn thị trường, giảm 5,8% so với cùng kỳ, bồi thường đạt 4.678 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 53%.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,3%, giảm 6,6% so với cùng kỳ, bồi thường 461 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường đạt 21%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 6.622 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 19%, bồi thường 4.217 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường là 63,7%.

Cũng theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2023 khoảng 11.246 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32,2% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường) cao hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2022 (28,1%). Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới có tỷ lệ bồi thường cao nhất với 53%, tiếp đó là bảo hiểm hàng hóa với 36,5%, bảo hiểm sức khỏe với 34,6%.

Có 22 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 32 doanh nghiệp bảo hiểm hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 9 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.