Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới

Ngọc Ánh

Trong bối cảnh thực tiễn thị trường bảo hiểm vận động, phát triển một cách thường xuyên, liên tục, việc tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn thị trường là hoàn toàn cần thiết.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, mang tính an sinh, xã hội được triển khai tại hầu hết các nước trên thế giới và bắt đầu tại Việt Nam từ năm 1988 theo quy định tại Nghị định số 30/HĐBT ngày 10/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

Hiện nay, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bao gồm chính sách bảo hiểm và Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm bắt buộc hiện nay được quy định căn cứ trên Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000. Trong khi đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 16/6/2022 tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2023 với định hướng chuyển đổi mô hình quản lý, giám sát kinh doanh bảo hiểm từ quản lý, giám sát theo tuân thủ sang quản lý, giám sát trên cơ sở rủi ro, có nhiều nội dung sửa đổi căn bản so với Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Bên cạnh đó, mặc dù Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã được rà soát, sửa đổi toàn diện, tuy nhiên việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về bảo hiểm bắt buộc cũng hoàn toàn cần thiết trong điều kiện thực tiễn thị trường bảo hiểm vận động, phát triển một cách thường xuyên, liên tục và quy định pháp luật liên quan trong lĩnh vực giao thông đường bộ thời gian qua cũng tiếp tục được các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện.

Do đó, việc tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo hiểm bắt buộc, bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn thị trường là hoàn toàn cần thiết.

Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 917/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soản thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Theo đó, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính liên Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan xây dựng nghị định quy định về bảo hiểm bắt hiểm bắt buộc, trong đó có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Được biết, Bộ Tài chính đã tổng hợp và hoàn thiện dự thảo nghị định sau khi xin ý kiến rộng rãi của tất cả các bên liên quan, các đối tượng chịu tác động của chính sách, xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ ban hành nghị định.