Bắt buộc đăng ký giá bán sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Trang Trần

(Tài chính) Ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 6544/BTC-QLG hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi quy định trong Quyết định số 1079/QĐ-BTC được ban hành trước đó. Trong đó, ngoài hướng dẫn cụ thể về cách xác định và quản lý giá tối đa, Công văn cũng hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 6544/BTC-QLG hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được quy định trong Quyết định số 1079/QĐ-BTC. Nguồn: internet
Ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 6544/BTC-QLG hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được quy định trong Quyết định số 1079/QĐ-BTC. Nguồn: internet
Trong buổi họp báo chiều ngày 27/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cũng chính là một trong những biện pháp hữu hiệu với công tác bình ổn giá cho mặt hàng này trên cơ sở áp dụng giá bán tối đa.

Áp dụng giá bán tối đa

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính chỉ đưa ra bảng giá tối đa đối với 25 sản phẩm sữa trong vài trăm sản phẩm sữa đang lưu thông trên thị trường, vì đây là 25 mặt hàng đang chiếm trên 60% thị phần sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đồng thời, ông cũng cho biết, việc áp giá trần không phải chỉ dành cho 25 mặt hàng này mà sẽ xem xét áp giá cho toàn bộ các sản phẩm sữa khác nữa.

Việc áp dụng giá bán tối đa được quy định cho cả hình thức bán buôn và bán lẻ. Theo đó, xác định giá bán buôn tối đa với các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm sữa và các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm sữa. Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm sữa đang lưu thông trên thị trường thuộc danh mục 25 sản phẩm sữa đã được công bố giá bán buôn tối đa tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC thì sẽ thực hiện xác định giá bán buôn tối đa đối với các sản phẩm sữa còn lại. Đối với các tổ chức, cá nhân có sản phẩm sữa đang lưu thông trên thị trường không thuộc danh mục 25 sản phẩm sữa thì thực hiện xác định giá bán buôn tối đa đối với các sản phẩm sữa của mình.

Công văn số 6544/BTC-QLG cũng hướng dẫn việc xác định giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng đối với: thứ nhất là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa có tổ chức hệ thống phân phối riêng và có chính sách bán lẻ với sản phẩm sữa; thứ hai là các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa theo hình thức đại lý bao tiêu, đại lý độc quyền; thứ ba là các tổ chức, cá nhân có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá khác.

Thực hiện đăng ký giá

Việc thực hiện đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi áp dụng với từng đối tượng, cụ thể:

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì đăng ký giá bán buôn;

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện bán lẻ thì đăng ký cả giá bán buôn và giá bán lẻ;

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì đăng ký giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến;

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là nhà phân phối độc quyền thì đăng ký giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; tổng đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì đăng ký giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; đại lý cổ quyền quyết định giá và điều chinh giá thì thực hiện đăng ký giá bán lẻ;

Tổ chức, cá nhân thực hiện bán buôn ở các khâu trung gian phải thực hiện đăng ký giá và cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền quản lý giá;

Về cách thức thực hiện đăng ký, trên cơ sở giá tối đa đã xác định, các tổ chức, cá nhân kể trên thực hiện đăng ký giá bán bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo một trong 3 hình thức sau:

Một là, gửi trực tiếp 02 bản tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký;

Hai là, gửi qua đường công văn 02 bản cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá;

Ba là, gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Biểu mẫu đăng ký giá có chữ ký và dấu đỏ theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá thông báo hoặc gửi qua fax và gọi điện thoại thông báo cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá. Đồng thời, gửi 02 bản qua đường công văn cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân đăng ký giá phải đảm bảo không cao hơn giá bán buôn tối đa, giá bán lẻ tối đa đã được xác định với cơ quan có thẩm quyền quản lý giá.

Việc đăng ký giá bán sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi áp dụng với các tổ chức, cá nhân thực hiện bán buôn trước ngày 6/6/2014 và áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện bán lẻ trước ngày 16/6/2014.