Bộ Tài chính ban hành 34 giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Theo baohaiquan.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1239/QĐ-BTC về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chương trình hành động được ban hành để cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Tài chính được giao tại Nghị quyết 35, nhằm thống nhất từ nhận thức và đến hành động trong toàn ngành Tài chính, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Chương trình đề ra 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai. Đó là: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp.

Các nhóm nhiệm vụ nói trên được chi tiết thành 14 nhiệm vụ cụ thể và 34 giải pháp với những sản phẩm đầu ra cụ thể.

Có thể kể đến như: Xây dựng báo cáo trình Chính phủ để trình Quốc hội nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp ngay trong năm 2016; hoàn thiện cơ sở pháp lý về thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử; nghiên cứu thực hiện thí điểm giao dịch thuế điện tử đối với hoạt động đăng ký xe ô tô, xe gắn máy; xây dựng quy trình luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016- 2020,...

Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Chương trình hành động, thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Chương trình hành động, cụ thể hóa các nhiệm vụ, công việc, kết quả đầu ra để xây dựng chương trình công tác của đơn vị, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả.