Bộ Tài chính ban hành danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Theo customs.gov.vn

Bộ Tài chính mới ban hành Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 15/12/2017 về danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó có cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý Hải quan.

Bộ Tài chính mới ban hành Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 15/12/2017 về danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nguồn: internet
Bộ Tài chính mới ban hành Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 15/12/2017 về danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nguồn: internet

Đồng thời gồm các cơ sở dữ liệu các chuyên ngành khác như: Thuế, Kho bạc, Chứng khoán, Dự trữ nhà nước, Giá, Bảo hiểm, Nợ công, Tài sản công; chuyên ngành quản lý, giám sát vốn nhà nước tại DN; chuyên ngành quản lý, giám sát thu, chi ngân sách nhà nước và cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính.

Về mục tiêu tổng quát, xác định Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính và các yêu cầu kỹ thuật cho việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo tính kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính. Đồng thời đảm bảo tính hệ thống, tiết kiệm và hiệu quả đầu tư, nâng cao tính linh hoạt cho các đơn vị thuộc Bộ khi thực hiện xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế, tình hình thực tiễn tại Việt Nam, tạo lập nền tảng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử (e-Government) và hướng tới xây dựng Chính phủ số (Digital Government) .

Danh mục áp dụng cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong, ngoài ngành Tài chính có hoạt động liên quan đến xây dựng, cập nhật, kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.

Về cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung của ngành Tài chính, gồm có 77 danh mục, cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng như: Đối tượng nộp thuế, trạng thái mã số thuế, loại hình DN, tờ khai thuế, biểu thuế theo các FTA, DN có hoạt động XNK, các công ty chứng khoán, quản lý quỹ, hàng dự trữ quốc gia, mã ngân hàng, mã số nguồn ngân sách nhà nước….

Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung sẽ được xây dựng giúp cho việc khai thác số liệu lớn đảm bảo trao đổi liên thông giữa Bộ Tài chính và các cơ quan trong, ngoài Ngành như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý Hải quan (xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ hải quan) nhằm xây dựng, cung cấp các báo cáo nhanh cho Lãnh đạo Tổng cục, phục vụ báo cáo Bộ Tài chính và các cơ quan, lãnh đạo nhà nước. Cung cấp các số liệu về kim ngạch, số liệu tờ khai và thu thuế hàng ngày cũng như số liệu tổng hợp từ đầu năm.

Bên cạnh đó, còn xây dựng hệ thống cung cấp các báo cáo thống kê, hỗ trợ ra quyết định, bao gồm các chỉ tiêu thông tin chủ yếu phục vụ công tác quản lý hải quan các cấp.

Với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan hải quan thiết lập các mô hình phân tích, khai thác dữ liệu đặc thù của mình; cũng như xây dựng công cụ thu thập dữ liệu phục vụ cho quá trình xử lý phân tích, báo cáo hỗ trợ ra quyết định.