Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động năm 2014

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 8/1/2014, Bộ Tài chính có Quyết định số 68/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014.

Theo đó, các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và nội dung của Kế hoạch này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu của Chính phủ; chủ động kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại địa phương.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hoá các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản… để xây dựng Chương trình công tác tháng, quý và năm 2014 của đơn vị mình, báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời hạn hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Ngoài các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những nhiệm vụ mới và những công việc cần phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ chủ động báo cáo Bộ, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng, hàng quý, các đơn vị thuộc bộ chủ động kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả; đồng gửi Vụ NSNN báo cáo đánh giá cụ thể kết quả đạt được, những hạn chế vướng mắc tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch vào trước ngày 18 hàng tháng và tháng cuối quý để Vụ NSNN tổng hợp, xây dựng báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Riêng đối với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP cả năm 2014, yêu cầu gửi Vụ NSNN trước ngày 18/11/2014  để Vụ NSNN tổng hợp báo cáo Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ Tài chính, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.