Bộ Tài chính công bố 105 thủ tục hành chính thực hiện được qua bưu chính công ích

PV.

Ngày 5/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính công bố 105 thủ tục hành chính có thể thực hiện qua bưu chính công ích. Nguồn: internet
Bộ Tài chính công bố 105 thủ tục hành chính có thể thực hiện qua bưu chính công ích. Nguồn: internet
Theo Quyết định, 105 thủ tục hành chính có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính gồm: 8 thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, 14 thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan, 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng khoán và 78 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính chung.
Quyết định nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện niêm yết danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên trang thông tin điện tử (nếu có).
Đồng thời, bổ sung phương thức giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích (nếu có) khi sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.
Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong việc xác định cụ thể số lượng, dịch vụ công ích sẽ cung cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; kết nối hệ thống thông tin (nếu có).
Hàng năm căn cứ trên các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định này và các thủ tục hành chính mới được công bố, sửa đổi, bổ sung để thực hiện rà soát đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
Theo Quyết định, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) có trách nhiệm tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
Danh sách cụ thể 105 thủ tục hành chính trên: danh_sach_tthc_buu_chinh_cong_ich_PBRK.docx