Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

PV. (Tổng hợp)

Ngày 14/02/2017, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1952/BTC-TCNH trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên về kiến nghị cho phép tỉnh Thái Nguyên phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (TPCQĐP) vào năm 2017 là 1000 tỷ đồng và được sử dụng các nguồn vượt thu để đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2017

Liên quan đến đề nghị phát hành 1,000 tỷ đồng TPCQĐP của tỉnh Thái Nguyên năm 2017, ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 15458/BTC-NSNN gửi Văn phòng Chính phủ trả lời kiến nghị của tỉnh, trong đó có nội dung về phát hành TPCQĐP.

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, từ năm 2017, ngân sách địa phương được phép bội chi. Vì vậy, theo phê duyệt của Quốc hội về phương án bội thu, bội chi năm 2017, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch vay là 386 tỷ đồng (trong đó: vay từ nguồn trong nước là 344 tỷ đồng, vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài là 42 tỷ đồng); mục đích của khoản vay trên gồm 244 tỷ đồng để bù đắp bội chi và 142 tỷ đồng để trả nợ gốc.

Đồng thời, việc vay nợ của địa phương còn phải đảm bảo trong hạn mức vay nợ theo quy định tại khoản 6 Điều 7 của Luật Ngân sách nhà nước, cụ thể, trong năm 2017, mức dư nợ vay tối đa của tỉnh Thái Nguyên không vượt quá 20% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 1.239,86 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2016, mức dư nợ vay của tỉnh là 1.144 tỷ đồng (bao gồm vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 338 tỷ đồng, vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài 306 tỷ đồng, vay từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước 500 tỷ đồng).

Như vậy, hạn mức còn được phép vay của tỉnh trong năm 2017 bao gồm cả phát hành TPCQĐP là 95,86 tỷ đồng. Do đó, đề nghị Tỉnh thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành để đảm bảo khả năng trả nợ của địa phương.

Về đề nghị được sử dụng nguồn vượt thu ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh

Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 3431 /UBND-KT ngày 15/9/2016 về việc sử dụng tăng thu ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh, Bộ Tài chính đã có công văn số 17930/BTC-NSNN ngày 16/12/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Tỉnh được để lại một phần từ nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2015.

Do đó, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, Bộ tài chính sẽ thông báo cho tỉnh Thái Nguyên.