Bộ Tài chính: Đề nghị thu hồi hết số vốn đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao vốn


Đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao vốn đề nghị thu hồi hết số vốn này để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước.

Số liệu giải ngân kế hoạch vốn NSNN hiện ở mức thấp

Đây là nội dung Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tại báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu (TPCP) 2 tháng năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số liệu ước giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN của các bộ, ngành địa phương 02 tháng năm 2019 khoảng 16.210,314 tỷ đồng. Tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 được Quốc hội giao là 416.800 tỷ đồng gồm: vốn trong nước là 369.300 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 47.500 tỷ đồng). Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 355.617,901 tỷ đồng, đạt 85,32% so với kế hoạch Quốc hội giao.

Căn cứ kế hoạch được giao, số liệu ước giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN của các bộ, ngành địa phương 02 tháng năm 2019 khoảng 16.210,314 tỷ đồng, đạt 3,89% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,52% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2018 đạt 1,87% kế hoạch Quốc hội giao và 1,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), trong đó: Vốn trong nước là 16.174,940 tỷ đồng, đạt 4,38% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và vốn ngoài nước là 35,374 tỷ đồng; đạt 0,07% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 0,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2018 đạt 0,53% kế hoạch Quốc hội giao và 0,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Số liệu giải ngân kế hoạch vốn NSNN 02 tháng năm 2019 của các bộ, ngành và địa phương mặc dù có cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn ở mức thấp, do một số nguyên nhân như: Những tháng đầu năm, kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN mới được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao; các bộ, ngành Trung ương và địa phương mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, đồng thời nhập dự toán trên hệ thống Tabmis; các chủ đầu tư đang hoàn thiện các các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán theo quy định. Đồng thời, tháng 2 có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn.

Kiến nghị giải pháp giải ngân kế hoạch vốn năm 2019

Để khắc phục và triển khai đồng bộ kế hoạch giải ngân vốn NSNN năm 2019, trong nội dung báo cáo, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2019. Cụ thể:

Thứ nhất, Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho các dự án đủ điều kiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 401/VPCP-KTTH ngày 15/1/2019 của Văn phòng Chính phủ. Đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao vốn đề nghị thu hồi hết số vốn này để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước.

Thứ hai, đối với các bộ, ngành và địa phương đến nay chưa phân bổ chi tiết hoặc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2019, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng quy định và gửi các cơ quan chức năng làm cơ sở triển khai thực hiện và thanh toán vốn cho các dự án. Bộ Tài chính đã có văn bản số 1966/BTC-ĐT ngày 19/2/2019 gửi các bộ, ngành địa phương đôn đốc việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn.

Thứ ba, Chính phủ chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân; tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ các tháng đầu năm; rà soát các vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán để kịp thời xử lý. Đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các chủ đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán.

Thứ tư, đối với các dự án chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2018, dự kiến kéo dài sang năm 2019, đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư ra làm việc với Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục kéo dài kế hoạch vốn năm 2018 sang năm 2019 của các dự án theo đúng quy định tại khoản 5, điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc tổng hợp, báo cáo giải ngân định kỳ hàng tháng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực quản lý gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định; trong đó, đánh giá cụ thể tình hình giao và giải ngân vốn đầu tư, các tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm, đồng thời có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.