Bộ Tài chính giải đáp về chế độ phụ cấp kế toán trưởng

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Nguyễn Bảo Long (longnb@...) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chế độ phụ cấp kế toán trưởng theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo phản ánh của ông Long, trước đây theo Thông tư liên tịch số50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước thì, kế toán trưởng của Sở Công Thương được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng, chế độ phụ cấp chức vụ được hưởng là 0,5 và phụ cấp trách nhiệm được hưởng là 0,1 so với mức lương cơ sở. Tổng cộng phụ cấp được hưởng là 0,6.

Theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV thì, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại khoản 1, Điều 2 và điểm a, khoản 2, Điều 2 của Thông tư chỉ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.

Theo ông Long, kế toán trưởng chỉ được hưởng 1 loại phụ cấp trách nhiệm bằng 0,2 là chưa đủ, vì ngoài việc chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Sở (phụ cấp trách nhiệm), kế toán trưởng của Sở còn phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành, quản lý bộ máy kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương (vai trò lãnh đạo). Ông Long thắc mắc tại sao lại không có phụ cấp chức vụ đối với chức danh này?

Theo ông Long, mức phụ cấp kế toán trưởng cần phải gồm 2 loại phụ cấp (phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp lãnh đạo), tức là bằng 0,5 + 0,2 so với mức lương cơ sở.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước chỉ quy định về xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán (không quy định về phụ cấp chức vụ). 

Theo đó, người được bổ nhiệm Kế toán trưởng (phụ trách kế toán) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT/BTC-BNV.

Nếu người đó được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo khác trong đơn vị thì vẫn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành.