Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2021

Trần Huyền

Tại Quyết định số 1546/QĐ-BTC ngày 13/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Quyết định số 1546/QĐ-BTC ngày 13/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021.

Việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ  xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 là ngày 28/8/2021; Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày 09/11/2021. Theo kế hoạch, thời gian để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 được tiến hành từ ngày 23/8/2021 đến ngày 23/9/2021; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021.

Thời gian để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành từ ngày 23/9/2021 đến ngày 20/11/2021; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021.

Kế hoạch nêu rõ, trong tuần lễ cao điểm từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021, thực hiện tuyên truyền theo khẩu hiệu: "Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, ngành Tài chính tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19; đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật”.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền trong hệ thống phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật.

Cũng theo Kế hoạch, các đơn vị chủ động hình thức thực hiện ngày Pháp luật phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo, đài, cổng/trang thông tin điện tử.

Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn, xác định nội dung, hình thức thực hiện phù hợp. Các đơn vị tổ chức theo hệ thống ngành dọc (Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc hệ thống ngành mình để triển khai các hoạt động Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2021 phù hợp với đặc thù của từng đơn vị và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID, bảo đảm có sự phối hợp thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Ủy ban nhân dân cùng cấp tại địa phương.

Theo kế hoạch, thời gian để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 được tiến hành từ ngày 23/8/2021 đến ngày 23/9/2021; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021.