Bộ Tài chính tham gia quán triệt hai cuốn sách của Tổng Bí thư

PV.

Chiều 28/02, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung 02 cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 416 điểm cầu với 18.319 đại biểu tham dự, nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong 02 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí:  Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Lại Xuân Môn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối...

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; ủy viên ban chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo chủ chốt các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Đảng ủy Bộ; cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ; cấp ủy đảng các tổ chức đảng thuộc các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; các ban tham mưu Đảng ủy Bộ… với khoảng 300 đồng chí.

Thể hiện tư tưởng nhất quán về đường lối đối ngoại, ngoại giao

Tại Hội nghị, TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao đã giới thiệu nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"”. Theo đó, cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại, hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy bước trưởng thành, phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất là Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu của đối ngoại, ngoại giao đã "góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta", nhờ đó "vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế", Tổng Bí thư chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phần thứ hai là Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Trải qua các giai đoạn, trên các cương vị: Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng thể hiện quan điểm, chủ trương đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của Đất nước, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Phần thứ ba là Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển đường lối đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Những kỷ niệm, những ấn tượng hay câu chuyện của các đại sứ, các cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, các nhà báo, người Việt Nam ở nước ngoài được tháp tùng, được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở trong và ngoài nước thể hiện tình cảm, sự kính trọng, niềm tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư.

Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc".

Trong cuốn sách này, Tổng Bí thư nhấn mạnh sâu sắc về truyền thống đoàn kết. Theo đó, truyền thống đoàn kết được giữ gìn, bồi đắp và phát triển, đúc kết thành những bài học kinh nghiệm như: “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, hay “Nhiễu điều phủ lấy giá dương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”... Đại đoàn kết toàn dân tộc từ truyền thống trở thành triết lý chính trị với quan điểm nước phải lấy dân làm gốc. Triết lý đó là cội nguồn tạo thành sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, trường tồn trước những biến thiên của lịch sử.

Cuốn sách còn nhấn mạnh bước phát triển tư duy lý luận và sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết và xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kế thừa và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng luôn khẳng định, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh, là giá trị cốt lõi và động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua. Trong đó, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, mở rộng và phát huy; đồng thuận xã hội được nâng lên, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố và tăng cường, không chỉ đoàn kết ở trong nước mà còn mở rộng đoàn kết quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Khái quát lại, có thể khẳng định rằng, nhờ phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của Nhân dân, góp phần để Đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cuốn sách của Tổng Bí thư cũng đã xác định đúng đắn bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người”, quan điểm đó của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với tư duy nhất quán, xuyên suốt của Đồng chí về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc, những giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần định hướng cho toàn Đảng và hệ thống chính trị, cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng văn minh, hạnh phúc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung xoay quanh hai cuốn sách này.