Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ

Trần Huyền

Vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Căn cứ kết quả này, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị xác định rõ điểm mạnh, yếu, nguyên nhân, giải pháp và đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Đề án xác định Chỉ số CCHC của các đơn vị nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá kết quả CCHC hàng năm ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chú trọng cải cách hành chính. Ảnh: internet
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chú trọng cải cách hành chính. Ảnh: internet

Ngày 25/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2154/QĐ-BTC về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, trong khối Tổng cục, Tổng cục Hải quan dẫn đầu với 93,7/100 điểm, tiếp đến là Kho bạc Nhà nước với 93,56 điểm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước 91,5 điểm, Tổng cục Thuế 86,14 điểm và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 80,1 điểm.

Trong khối Cục, Cục Quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được điểm cao nhất với 75/80 điểm. Tiếp đến là các đơn vị: Cục Tin học và thống kê tài chính 74 điểm; Cục Kế hoạch - Tài chính và Cục Tài chính doanh nghiệp 72 điểm; Cục Quản lý Công sản 69,6 điểm; Cục Quản lý Giá và Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại là 68,46 điểm.

Trong khối Vụ, Vụ Ngân sách nhà nước và Vụ Pháp chế dẫn đầu với 64,6/70 điểm, tiếp đến là: Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế với 64,5 điểm; Vụ Hành chính sự nghiệp 64,2 điểm; Vụ Chính sách thuế 63,5 điểm; Vụ Đầu tư 62,7 điểm; Thanh tra Bộ 61 điểm; Vụ Tài chính ngân hàng 57,5 điểm; Vụ I 57 điểm.

Cũng trong ngày 25/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11014/BTC-VP gửi các đơn vị thuộc Bộ về kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, căn cứ vào kết quả chỉ số được công bố, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung CCHC, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân trong triển khai nhiệm vụ CCHC của đơn vị.

Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả và các nội dung về CCHC tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công tác CCHC.

Để tiếp tục hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá kết quả CCHC hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ ngày càng thiết thực, hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị đánh giá những ưu điểm, hạn chế, bất cập và có văn bản góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung của Đề án xác định Chỉ số CCHC của các đơn vị thuộc Bộ đã được phê duyệt tại Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 22/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (gửi qua Văn phòng Bộ trước ngày 25/11/2022).